ข่าวประชาสัมพันธ์

new

4/3/2564
กองคลังดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 กับกองบริหารงานวิจัย

new

23/2/2564
กองคลังดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์

new

16/2/2564
กองคลังดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์...

new

11/2/2564
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ประชุมชี้แจงภารกิจของแต่ละงานภายในกองคลั...

new

10/2/2564
กองคลัง ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ระด...

new

10/2/2564
กองคลังดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ คณะบริหารธรุกิจและ...

new

1/2/2564
กองคลัง เข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการประเมินค่างาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน...

new

21/1/2564
กองคลังเข้าร่วมโครงการ TQA Criteria

new

28/12/2563
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 12-2563

new

22/12/2563
มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนาม MOU กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ด้านการจัดการทางการเงินด้วยวิ...

new

30/11/2563
กองคลังดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและการคลัง (KM) ครั้งที่ 1/2564

new

23/11/2563
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 11-2563

new

19/10/2563
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 10-2563

new

2/10/2563
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร มอบโอวาท แนะนำแนวคิดในการปฏิบัติงานและกำ...

new

25/9/2563
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ วาระพิเศษ 2-2...

new

21/9/2563
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9-2563

new

21/8/2563
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8-2563

new

20/7/2563
กองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ Fin green ประจำปี 2563

new

14/7/2563
กองคลังดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและการคลัง (KM) ครั้งที่ 3/2563...

new

9/7/2563
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 7-2563

new

11/6/2563
การพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 1/2563

new

10/6/2563
ระบบพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาและระบบตรวจสอบใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา

new

8/6/2563
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6-2563

new

14/5/2563
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5-2563

new

20/4/2563
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4-2563

new

25/3/2563
แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของกองคลัง เพื่อรองรับสถานการณ์การ COVID-19

new

11/3/2563
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3-2563

new

5/3/2563
กองคลังได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและการคลัง (KM) ครั้งที่ 2/2...

new

25/2/2563
กองคลัง ร่วมด้วยศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วม...

new

16/2/2563
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2-2563

new

22/1/2563
กองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเย...

new

11/11/2562
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9(9/2562)

new

11/10/2562
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา (วาระพิเศษ 2/2562)

new

11/10/2562
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8(8/2562)

new

19/8/2562
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 7(7/2562)

new

17/8/2562
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา (วาระพิเศษ 1/2562)

new

8/7/2562
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6(6/2562)

new

14/6/2562
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5(5/2562)

new

26/4/2562
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4(4/2562)

new

18/3/2562
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3(3/2562)

new

18/2/2562
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2(2/2562)

new

9/1/2562
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1(1/2562)

new

6/11/2561
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 47(8/2561)

new

12/10/2561
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 46(7/2561)

new

7/9/2561
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 45(6/2561)

new

7/8/2561
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 44(5/2561)

new

25/6/2561
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 43(4/2561)

new

15/5/2561
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 42(3/2561)

new

2/4/2561
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 41(2/2561)

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"