อำนาจหน้าที่

directer

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่273/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิยาลัย ผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


      ผู้อำนวยการกองคลัง ให้มีอำนาจปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้


  • อนุญาตการลาคลอดบุตร การลาป่วย การลาพักผ่อน การลากิจส่วนตัว การลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอดของพนักงานมหาวิยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดกองคลัง ครั้งหนึ่งตามจำนวนกำหนดวันอนุญาตในอำนาจของอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการลาของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560

  • รับทราบการนำเงินรายได้ส่งกองคลัง

  • อนุมัติการจ่ายเงินตามใบมอบฉันทะ

  • ลงนามในหนังสือสอบถามยอดบัญชีเงินฝาก

  • ลงนามในหนังสือนำเงินส่งธนาคาร

  • อนุมัติการใช้สถานที่ในส่วนที่กองคลังดูแลรับผิดชอบ

  • อนุมัติการยืมวัสดุและครุภัณฑ์ของกองคลัง

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"