พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เนื่องจาก พ.ร.บ. ดังกล่าว ส่งผลให้ยกเลิก ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ และข้อกำหนดใดๆ ที่ใช้อยู่เกี่ยวกับงานพัสดุ ของ สบร. และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากประกาศฯ ซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (มีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560) จึงเห็นสมควรเผยแพร่สรุปสาระสำคัญของ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่สนใจได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างSkip Navigation Links.
Collapse 1. กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง1. กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
1.1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1.2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Collapse 1.3. กฏกระทรวง1.3. กฏกระทรวง
1.3.1. กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1.3.2. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
1.3.3. กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
1.3.4. กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นตัวหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
1.3.5. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560
1.3.6. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560
1.3.7. กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
2. ประกาศ/คำสั่ง/วิธีปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัย