งานพัสดุ

  หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง   หน่วยสัญญา   หน่วยตรวจรับ   หน่วยครุภัณฑ์


งานบริหารสัญญา

นายณัฐวุฒิ เมืองมา
หัวหน้างานพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
โทร 054-466-666 ต่อ 1031

ภาระงาน
นางสาวอัญชุลี พรหมจรรย์
นักวิชาการพัสดุ
โทร 054-466-666 ต่อ 1031

ภาระงาน

งานจัดซื้อจัดจ้าง

นายพงศ์ศิริ เดชมนต์
นักวิชาการพัสดุ
โทร 054-466-666 ต่อ 1030

ภาระงาน  
นายชนินทร์ จินดากาศ
นักวิชาการพัสดุ
โทร 054-466-666 ต่อ 1030

ภาระงาน

งานตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุธารี ทองกันทา
นักวิชาการพัสดุ
โทร 054-466-666 ต่อ 1030

ภาระงาน
นางสาวนิรชา วิรัตน์เกษม
นักวิชาการพัสดุ
โทร 054-466-666 ต่อ 1031

ภาระงาน

งานบริหารพัสดุ

งานครุภัณฑ์
นางสาวการณ์ณัชญา กุมารแก้ว
นักวิชาการพัสดุ
โทร 054-466-666 ต่อ 1030

ภาระงาน
งานวัสดุ
นางสาวปิยะธิดา ปิ่นประภาวัฒนา
นักวิชาการพัสดุ
โทร 054-466-666 ต่อ 1030

ภาระงาน  ประกาศงานพัสดุ

   ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ระเบียบ ข้อบังคับ

ระเบียบ/หนังสือเวียน

แนวปฎิบัติ

VDO

E-form งานพัสดุ

แบบฟอร์มการจัดซื้อ จัดจ้าง‏ วัสดุ/ครุภัณฑ์


   ใบส่งคืนวัสดุ   18/03/2019 - 09:25

   ใบยืมครุภัณฑ์   11/08/2015 - 16:36

แบบฟอร์มการจัดซื้อ จัดจ้าง‏ วัสดุ/ครุภัณฑ์
กระดานถาม-ตอบ