งานพัสดุ

  หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง   หน่วยสัญญา   หน่วยตรวจรับ   หน่วยครุภัณฑ์


งานบริหารสัญญา

นายณัฐวุฒิ เมืองมา
หัวหน้างานพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
โทร 054-466-666 ต่อ 1031

ภาระงาน
นางสาวอัญชุลี พรหมจรรย์
นักวิชาการพัสดุ
โทร 054-466-666 ต่อ 1031

ภาระงาน

งานจัดซื้อจัดจ้าง

นายพงศ์ศิริ เดชมนต์
นักวิชาการพัสดุ
โทร 054-466-666 ต่อ 1030

ภาระงาน  
นายชนินทร์ จินดากาศ
นักวิชาการพัสดุ
โทร 054-466-666 ต่อ 1030

ภาระงาน

งานตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุธารี ทองกันทา
นักวิชาการพัสดุ
โทร 054-466-666 ต่อ 1030

ภาระงาน
นางสาวนิรชา วิรัตน์เกษม
นักวิชาการพัสดุ
โทร 054-466-666 ต่อ 1031

ภาระงาน

งานบริหารพัสดุ

งานครุภัณฑ์
นางสาวการณ์ณัชญา กุมารแก้ว
นักวิชาการพัสดุ
โทร 054-466-666 ต่อ 1030

ภาระงาน
งานวัสดุ
นางสาวปิยะธิดา ปิ่นประภาวัฒนา
นักวิชาการพัสดุ
โทร 054-466-666 ต่อ 1030

ภาระงาน

  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุส่วนกลาง

ประกาศแเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา

ที่หน่วยงาน
1 โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต)
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
3 กองกลาง
4 กองการเจ้าหน้าที่
5 กองกิจการนิสิต
6 กองคลัง
7 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
8 กองอาคารสถานที่
9 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
10 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11 คณะเภสัชศาสตร์
12 คณะทันตแพทยศาสตร์
13 คณะนิติศาสตร์
14 คณะพยาบาลศาสตร์
15 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
17 คณะวิทยาศาสตร์
18 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
19 คณะวิศวกรรมศาสตร์
20 คณะศิลปศาสตร์
21 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
22 คณะสหเวชศาสตร์
23 วิทยาเขตเชียงราย
24 วิทยาลัยการจัดการ
25 วิทยาลัยการศึกษา
26 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
27 ศูนย์เครื่องมือกลาง
28 ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ
29 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
30 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา
31 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
32 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
33 ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ
34 ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง
35 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
36 หน่วยตรวจสอบภายใน
37 หน่วยธาลัสซีเมีย
38 หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว
39 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

   หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR)

   ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ชื่อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
 ประกาศราคากลาง เรื่อง ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการคลังชองกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยากองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา19/2/2018
 ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 14 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลา 12 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-วันที่ 30 กันยายน 2561กองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา28/9/2017
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยพะเยา (กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร) โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา08/8/2017
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยพะเยา (กองทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จเอกาทศรส จังหวัดพิษณุโลก) โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา08/8/2017
 ประกาศราคากลาง จัดซื่อวัสดุครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา08/8/2017
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยพะเยา (กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก) โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา08/8/2017
 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างหอพระพุทธประจำศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยากองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา08/8/2017
 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างป้ายและรั้วอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา08/8/2017
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมการติดตั้งอาคาร OPD ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา08/8/2017
 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างป้ายและรั้วศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา08/8/2017
 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นอาคารที่พักบุคลากร โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา08/8/2017
 ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่ารถยนต์แบบ 4 ประตู เครื่องดีเซล (รถตรวจการณ์) ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 โดยวิธีพิเศษคณะแพทย์ศาสตร์13/7/2017
 ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 485 เครื่องศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร13/7/2017
 ประกาศราคากลาง จ้างทำเครื่องหมายนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 10 รายการกองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา15/6/2017
 ประก่าศราคากลาง จัดจ้างโครงการจ้างเหมาออแกไนซ์เซอร์จัดการแข่งขันกอล์ฟ การแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์ โดยวิธีพิเศษกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา23/5/2017
 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสนามกีฬาในร่ม โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 15/5/2017
 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสนามกีฬาในร่ม โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา04/5/2017
 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างทางเท้ามหาวิทยาลัยพะเยากองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา04/5/2017
 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างฐานเสาธงพร้อมระบบไฟฟ้าและย้ายเสาธง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และงานระบบบำบัดน้ำเสียโรงคัดแยกขยะกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา04/5/2017
 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีพิเศษกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา27/4/2017
 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างทำนบดินกักเก็บน้ำพื้นที่ลำห้วยทับช้าง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา03/4/2017
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบและยินยันสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (fortigate)ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร03/4/2017
 ประกาศราคากลาง ขุดลอกอ่างเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 84,318.63 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดวางถังน้ำใส โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา03/4/2017
 ประกาศราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา03/4/2017
 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างระบบส่งท่อน้ำดิบพร้อมระบบเครื่องสูบน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยไปยังโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา03/4/2017
 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถังเก็บน้ำสำรองประจำกลุ่มอาคารต่างๆ พร้อมระบบปั๊มน้ำจำนวน 25 ชุด โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา03/4/2017
 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างทำนบดินกักเก็บน้ำพื้นที่ลำห้วยทับช้าง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา22/3/2017
 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบพร้อมระบบเครื่องส่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยไปยังโรงงานผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา22/3/2017
 ประกาศราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา22/3/2017
 ประกาศราคากลาง งานจ้างทำเครื่องหมายนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 6 รายการกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา23/3/2017
 ประกาศราคากลาง จัดจ้างขุดขยายลำธารเห็บน้ำพร้อมปรับพื้นที่เป็นแปลงไม้ผลและปรับแปลงวนเกษตรพร้อมกับสร้างแนวป้องกันป่า..คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา08/2/2017
 ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างทำชุดวงโยธวาทิตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา31/1/2017
 ประกาศราคากลาง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง09/1/2017
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อ ยูนิตทำฟันคณะแพทย์ศาสตร์26/12/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ (ดนตรีสากล) จำนวน 8 รายการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา26/12/2016
 ประกาศราคากลาง สานสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง07/12/2016
 ประกาศราคากลาง ประชาสัมพันธ์ "Smart University UP 4.0"งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง07/12/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา01/12/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมสนับสนุนคุกคามและการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับ Application firewall (PaloAlto)ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร10/11/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อซอฟแวร์เพื่อการศึกษา 4 รายการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร10/11/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 คัน โดยวิธีพิเศษหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว04/11/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อรายการมาตรการกระตุ้นการลงทุนกองแผนงาน29/9/2016
 ประกาศราคากลาง ราคากลางงานจ้างมาตรการกระตุ้นการลงทุนของรัฐบาล ปี59กองแผนงาน29/9/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างประเมินมูลค่าการบริหารจัดการอาคารหอพักนิสิต ในระยะเวลาที่เหลือตามสัญญา โดยวิธีตกลงราคาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย29/9/2016
 ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ การงบประมาณ และระบบบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะที่1กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา24/8/2016
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการเก็ยขยะ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยากองอาคารสถานที่ 09/9/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุการศึกษา(วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน 76 รายการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์05/9/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อระบบกำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (i-Thesis) 1 ระบบกองบริการการศึกษา01/9/2016
 ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติมกองบริการการศึกษา01/9/2016
 ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า เพิ่มเติมกองบริการการศึกษา01/9/2016
 ประกาศราคากลาง จัดทำรายงานประจำปี 2558กองแผนงาน01/9/2016
 ประกาศราคากลาง จ้างเหมารถสวัสดิการ(รถโดยสาร ก๊าซ NGV) ภายในมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษกองอาคารสถานที่24/8/2016
 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียประกอบอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยพะเยากองอาคารสถานที่24/8/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อหนังสือ จำนวน 462 รายการ โดยวิธีตกลงราคาวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา23/8/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 95 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา19/8/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 48 รายการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา19/8/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการและครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคาวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา18/8/2016
 ประกาศราคากลาง งานจ้างทาสีภายนอกอาคารหอพักวิทยาเขตเชียงราย โดยวิธีตกลงราคาวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา18/8/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ)คณะแพทย์ศาสตร์17/8/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 ชุด 14 รายการ ของคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยาคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา17/8/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 ชุด 30 รายการ ของคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยาคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา17/8/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุการศึกษา(วัสดุกีฬา จำนวน 107 รายการ)คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา17/8/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุการศึกษา(วัสดุวิทยศาสตร์ จำนวน 106 รายการ)คณะวิทยาศาสตร์17/8/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีพิเศษกองอาคารสถานที่15/8/2016
 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์อัติโนมัติชนิดรวมอะไหล่ โดยวิธีพิเศษกองอาคารสถานที่08/8/2016
 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีพิเศษกองอาคารสถานที่08/8/2016
 ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำคู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญาควบปริญญาโท และคู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2559 โดยวิธีพิเศษ08/8/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา08/8/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการศึกษา (สารเคมีจำนวน 100 รายการ)คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา21/7/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุและสารเคมี จำนวน 170 รายการ)คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา21/7/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุและสารเคมี จำนวน 79 รายการ)คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา21/7/2016
 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อสิทธิ์ระบบฝึกทักษะอังกฤษออนไลน์ (English Online) จำนวน 10,000 สิทธิ์กองบริการการศึกษา08/7/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุการศึกษา(น้ำยาสำเร็จรูป) จำนวน 26 รายการคณะสหเวชศาสตร์04/7/2016
 ประกาศราคากลาง จัดจ้างสร้างโรงเรือนไก่เนื้อคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ04/7/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 ชุด 6 รายการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา17/6/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ร จำนวน 38 รายการ โดยวิธีตกลงราคาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ16/6/2016
 ประกาศราคากลาง สร้างบ่อเก็บน้ำพร้อมด้วยระบบส่งน้ำขนาดความจุปริมาณน้ำ จำนวน 3,500 ลูกบาศก์เมตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ08/6/2016
 ประกาศราคากลาง จัดจ้างขุดขยายลำธารและทำพนังกักเก็บน้ำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ08/6/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 ชุด 41 รายการ ของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา27/5/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อกระดานอัจฉริยะ (Active Board)วิทยาลัยการศึกษา27/5/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ (ดนตรีสากล) จำนวน 6 รายการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย16/5/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ (ดนตรีสากล) จำนวน 8 รายการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย16/5/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย16/5/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 ชุด 9 รายการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย16/5/2016
 ประกาศราคากลาง จ้างตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยาปีงบประมาณ 2555ถึง2559กองคลัง03/5/2016
 ประกาศราคากลาง จ้างทำร่มพับ 2 ตอนกองแผนงาน21/4/2016
 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำแผนพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวม่อนพลอยล้านปี อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร30/3/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบรังวัดคณะวิศวกรรมศาสตร์24/3/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ14/3/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องพับปิดผนึกอัติโนมัติกองบริการการศึกษา29/2/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์เข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Fortigate)ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร16/2/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อหนังสือประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 569 รายการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา16/2/2016
 ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำสูจิบัตร สำหรับบัณฑิต ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปี 2557 และภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2558 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยากองบริการการศึกษา12/2/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา09/2/2016
 ประกาศราคากลาง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ศาสตร์ โดยวิธีการคัดเลือกกองแผนงาน09/2/2016
 ประกาศราคากลาง จัดจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประจำอาคารแพทยศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์05/2/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวารสารภาษาต่างประเทศ ฉบับออนไลน์ จำนวน 18 รายการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา05/2/2016
 ประกาศราคากลาง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ศาสตร์โดยวิธีการคัดเลือกกองแผนงาน04/2/2016
 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพิ่มเติมจำนวน 4 นายกองอาคารสถานที่21/1/2016
 ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 460 เครื่องศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร14/1/2016

   ผู้ชนะการประกวดราคา

   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำปี

   บันทึกต่อท้ายสัญญา

  ประกาศงานพัสดุกองคลัง

ระเบียบ/หนังสือเวียน

แนวปฎิบัติ

VDO

E-form งานพัสดุ

แบบฟอร์มครุภัณฑ์


   ใบส่งคืนวัสดุ   18/03/2019 - 09:25
   ใบยืมครุภัณฑ์   22/07/2019 - 17:06
แบบฟอร์มการจัดซื้อ จัดจ้าง‏ วัสดุ/ครุภัณฑ์
กระดานถาม-ตอบ