งานพัสดุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ


คำถามคำตอบปัญหา
งานพัสดุสัญจร

พระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐

  หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง   หน่วยสัญญา   หน่วยตรวจรับ   หน่วยครุภัณฑ์


ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ชื่อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
 ประกาศราคากลาง จ้างทำเครื่องหมายนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 10 รายการกองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา15/6/2017
 ประก่าศราคากลาง จัดจ้างโครงการจ้างเหมาออแกไนซ์เซอร์จัดการแข่งขันกอล์ฟ การแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์ โดยวิธีพิเศษกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา23/5/2017
 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสนามกีฬาในร่ม โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 15/5/2017
 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสนามกีฬาในร่ม โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา04/5/2017
 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างทางเท้ามหาวิทยาลัยพะเยากองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา04/5/2017
 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างฐานเสาธงพร้อมระบบไฟฟ้าและย้ายเสาธง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และงานระบบบำบัดน้ำเสียโรงคัดแยกขยะกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา04/5/2017
 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีพิเศษกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา27/4/2017
 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างทำนบดินกักเก็บน้ำพื้นที่ลำห้วยทับช้าง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา03/4/2017
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบและยินยันสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (fortigate)ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร03/4/2017
 ประกาศราคากลาง ขุดลอกอ่างเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 84,318.63 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดวางถังน้ำใส โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา03/4/2017
 ประกาศราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา03/4/2017
 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างระบบส่งท่อน้ำดิบพร้อมระบบเครื่องสูบน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยไปยังโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา03/4/2017
 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถังเก็บน้ำสำรองประจำกลุ่มอาคารต่างๆ พร้อมระบบปั๊มน้ำจำนวน 25 ชุด โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา03/4/2017
 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างทำนบดินกักเก็บน้ำพื้นที่ลำห้วยทับช้าง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา22/3/2017
 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบพร้อมระบบเครื่องส่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยไปยังโรงงานผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา22/3/2017
 ประกาศราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา22/3/2017
 ประกาศราคากลาง งานจ้างทำเครื่องหมายนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 6 รายการกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา23/3/2017
 ประกาศราคากลาง จัดจ้างขุดขยายลำธารเห็บน้ำพร้อมปรับพื้นที่เป็นแปลงไม้ผลและปรับแปลงวนเกษตรพร้อมกับสร้างแนวป้องกันป่า..คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา08/2/2017
 ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างทำชุดวงโยธวาทิตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา31/1/2017
 ประกาศราคากลาง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง09/1/2017
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อ ยูนิตทำฟันคณะแพทย์ศาสตร์26/12/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ (ดนตรีสากล) จำนวน 8 รายการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา26/12/2016
 ประกาศราคากลาง สานสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง07/12/2016
 ประกาศราคากลาง ประชาสัมพันธ์ "Smart University UP 4.0"งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง07/12/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา01/12/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมสนับสนุนคุกคามและการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับ Application firewall (PaloAlto)ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร10/11/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อซอฟแวร์เพื่อการศึกษา 4 รายการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร10/11/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 คัน โดยวิธีพิเศษหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว04/11/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อรายการมาตรการกระตุ้นการลงทุนกองแผนงาน29/9/2016
 ประกาศราคากลาง ราคากลางงานจ้างมาตรการกระตุ้นการลงทุนของรัฐบาล ปี59กองแผนงาน29/9/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างประเมินมูลค่าการบริหารจัดการอาคารหอพักนิสิต ในระยะเวลาที่เหลือตามสัญญา โดยวิธีตกลงราคาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย29/9/2016
 ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ การงบประมาณ และระบบบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะที่1กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา24/8/2016
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการเก็ยขยะ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยากองอาคารสถานที่ 09/9/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุการศึกษา(วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน 76 รายการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์05/9/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อระบบกำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (i-Thesis) 1 ระบบกองบริการการศึกษา01/9/2016
 ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติมกองบริการการศึกษา01/9/2016
 ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า เพิ่มเติมกองบริการการศึกษา01/9/2016
 ประกาศราคากลาง จัดทำรายงานประจำปี 2558กองแผนงาน01/9/2016
 ประกาศราคากลาง จ้างเหมารถสวัสดิการ(รถโดยสาร ก๊าซ NGV) ภายในมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษกองอาคารสถานที่24/8/2016
 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียประกอบอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยพะเยากองอาคารสถานที่24/8/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อหนังสือ จำนวน 462 รายการ โดยวิธีตกลงราคาวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา23/8/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 95 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา19/8/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 48 รายการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา19/8/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการและครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคาวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา18/8/2016
 ประกาศราคากลาง งานจ้างทาสีภายนอกอาคารหอพักวิทยาเขตเชียงราย โดยวิธีตกลงราคาวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา18/8/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ)คณะแพทย์ศาสตร์17/8/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 ชุด 14 รายการ ของคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยาคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา17/8/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 ชุด 30 รายการ ของคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยาคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา17/8/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุการศึกษา(วัสดุกีฬา จำนวน 107 รายการ)คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา17/8/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุการศึกษา(วัสดุวิทยศาสตร์ จำนวน 106 รายการ)คณะวิทยาศาสตร์17/8/2016

ประกาศ

VDO

ระเบียบ/หนังสือเวียน

E-form งานพัสดุ

แบบฟอร์มการจัดซื้อ จัดจ้าง‏ วัสดุ/ครุภัณฑ์


แบบฟอร์มการจัดซื้อ จัดจ้าง‏ วัสดุ/ครุภัณฑ์
กระดานถาม-ตอบ