งานพัสดุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ


คำถามคำตอบปัญหา
งานพัสดุสัญจร

พระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐

  หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง   หน่วยสัญญา   หน่วยตรวจรับ   หน่วยครุภัณฑ์


ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ชื่อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
 ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 14 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลา 12 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-วันที่ 30 กันยายน 2561กองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา28/9/2017
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยพะเยา (กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร) โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา08/8/2017
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยพะเยา (กองทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จเอกาทศรส จังหวัดพิษณุโลก) โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา08/8/2017
 ประกาศราคากลาง จัดซื่อวัสดุครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา08/8/2017
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยพะเยา (กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก) โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา08/8/2017
 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างหอพระพุทธประจำศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยากองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา08/8/2017
 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างป้ายและรั้วอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา08/8/2017
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมการติดตั้งอาคาร OPD ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา08/8/2017
 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างป้ายและรั้วศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา08/8/2017
 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นอาคารที่พักบุคลากร โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา08/8/2017
 ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่ารถยนต์แบบ 4 ประตู เครื่องดีเซล (รถตรวจการณ์) ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 โดยวิธีพิเศษคณะแพทย์ศาสตร์13/7/2017
 ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 485 เครื่องศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร13/7/2017
 ประกาศราคากลาง จ้างทำเครื่องหมายนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 10 รายการกองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา15/6/2017
 ประก่าศราคากลาง จัดจ้างโครงการจ้างเหมาออแกไนซ์เซอร์จัดการแข่งขันกอล์ฟ การแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์ โดยวิธีพิเศษกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา23/5/2017
 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสนามกีฬาในร่ม โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 15/5/2017
 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสนามกีฬาในร่ม โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา04/5/2017
 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างทางเท้ามหาวิทยาลัยพะเยากองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา04/5/2017
 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างฐานเสาธงพร้อมระบบไฟฟ้าและย้ายเสาธง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และงานระบบบำบัดน้ำเสียโรงคัดแยกขยะกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา04/5/2017
 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีพิเศษกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา27/4/2017
 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างทำนบดินกักเก็บน้ำพื้นที่ลำห้วยทับช้าง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา03/4/2017
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบและยินยันสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (fortigate)ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร03/4/2017
 ประกาศราคากลาง ขุดลอกอ่างเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 84,318.63 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดวางถังน้ำใส โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา03/4/2017
 ประกาศราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา03/4/2017
 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างระบบส่งท่อน้ำดิบพร้อมระบบเครื่องสูบน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยไปยังโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา03/4/2017
 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถังเก็บน้ำสำรองประจำกลุ่มอาคารต่างๆ พร้อมระบบปั๊มน้ำจำนวน 25 ชุด โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา03/4/2017
 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างทำนบดินกักเก็บน้ำพื้นที่ลำห้วยทับช้าง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา22/3/2017
 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบพร้อมระบบเครื่องส่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยไปยังโรงงานผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา22/3/2017
 ประกาศราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ โดยวิธีพิเศษกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา22/3/2017
 ประกาศราคากลาง งานจ้างทำเครื่องหมายนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 6 รายการกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา23/3/2017
 ประกาศราคากลาง จัดจ้างขุดขยายลำธารเห็บน้ำพร้อมปรับพื้นที่เป็นแปลงไม้ผลและปรับแปลงวนเกษตรพร้อมกับสร้างแนวป้องกันป่า..คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา08/2/2017
 ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างทำชุดวงโยธวาทิตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา31/1/2017
 ประกาศราคากลาง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง09/1/2017
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อ ยูนิตทำฟันคณะแพทย์ศาสตร์26/12/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ (ดนตรีสากล) จำนวน 8 รายการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา26/12/2016
 ประกาศราคากลาง สานสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง07/12/2016
 ประกาศราคากลาง ประชาสัมพันธ์ "Smart University UP 4.0"งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง07/12/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา01/12/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมสนับสนุนคุกคามและการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับ Application firewall (PaloAlto)ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร10/11/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อซอฟแวร์เพื่อการศึกษา 4 รายการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร10/11/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 คัน โดยวิธีพิเศษหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว04/11/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อรายการมาตรการกระตุ้นการลงทุนกองแผนงาน29/9/2016
 ประกาศราคากลาง ราคากลางงานจ้างมาตรการกระตุ้นการลงทุนของรัฐบาล ปี59กองแผนงาน29/9/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างประเมินมูลค่าการบริหารจัดการอาคารหอพักนิสิต ในระยะเวลาที่เหลือตามสัญญา โดยวิธีตกลงราคาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย29/9/2016
 ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ การงบประมาณ และระบบบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะที่1กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา24/8/2016
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการเก็ยขยะ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยากองอาคารสถานที่ 09/9/2016
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุการศึกษา(วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน 76 รายการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์05/9/2016
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อระบบกำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (i-Thesis) 1 ระบบกองบริการการศึกษา01/9/2016
 ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติมกองบริการการศึกษา01/9/2016
 ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า เพิ่มเติมกองบริการการศึกษา01/9/2016
 ประกาศราคากลาง จัดทำรายงานประจำปี 2558กองแผนงาน01/9/2016

ประกาศ

VDO

ระเบียบ/หนังสือเวียน

E-form งานพัสดุ

แบบฟอร์มการจัดซื้อ จัดจ้าง‏ วัสดุ/ครุภัณฑ์


แบบฟอร์มการจัดซื้อ จัดจ้าง‏ วัสดุ/ครุภัณฑ์
กระดานถาม-ตอบ