งานพัสดุ


หน้าที่ความรับผิดชอบ


คำถามคำตอบปัญหา
งานพัสดุสัญจร

พระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐

  หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง   หน่วยสัญญา   หน่วยตรวจรับ   หน่วยครุภัณฑ์


  ประกาศงานพัสดุ

   ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ระเบียบ ข้อบังคับ

ระเบียบ/หนังสือเวียน

VDO

E-form งานพัสดุ

แบบฟอร์มการจัดซื้อ จัดจ้าง‏ วัสดุ/ครุภัณฑ์


แบบฟอร์มการจัดซื้อ จัดจ้าง‏ วัสดุ/ครุภัณฑ์
กระดานถาม-ตอบ