งานการเงินรับ/จ่าย

หน้าที่ความรับผิดชอบ


    ดำเนินการด้านการเบิกจ่าย   ตรวจเอกสารการเบิกจ่ายของส่วนงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบของมหาวิทยาลัย

   จัดทำเช็คสำหรับการเบิกจ่ายและการยืมเงินทดรองจ่าย   จัดส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา ร้านค้า และบริษัท/หจก.ประกาศ

ระเบียบ

แนวปฎิบัติ

ฟอร์มงานการเงินรับ/จ่าย   2. ใบมอบฉันทะ   11/11/2015 - 11:19   5. ใบนำส่งเงิน   20/03/2018 - 11:51

   24. UP_FIN 22 ใบคืนเงิน   11/11/2015 - 11:28