งานการเงินรับ/จ่าย

หน้าที่ความรับผิดชอบ


    ดำเนินการด้านการเบิกจ่าย   ตรวจเอกสารการเบิกจ่ายของส่วนงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบของมหาวิทยาลัย

   จัดทำเช็คสำหรับการเบิกจ่ายและการยืมเงินทดรองจ่าย   จัดส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา ร้านค้า และบริษัท/หจก.ประกาศ

ระเบียบ

แนวปฎิบัติ

ฟอร์มงานการเงินรับ/จ่าย

   1. หนังสือมอบอำนวจ   pichai.cha-10/03/2016 - 14:25

   2. ใบมอบฉันทะ   pichai.cha-11/11/2015 - 11:19   5. ใบนำส่งเงิน   pichai.cha-04/10/2016 - 09:53
   17. UP_FIN 14 ใบเสนอราคา   pichai.cha-11/11/2015 - 11:26


   19. UP_FIN 17 ใบสำคัญรับเงิน   pichai.cha-11/11/2015 - 11:26

   24. UP_FIN 22 ใบคืนเงิน   pichai.cha-11/11/2015 - 11:28