งานบัญชีเจ้าหนี้


1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่มีการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ และ ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เป็นค่าใช้จ่ายส ารองจ่าย ค่าใช้จ่ายรายเดือน การเคลียร์เอกสาร เงินยืม การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และการจัดจ้างด้วยเงินเชื่อ ของหน่วยงาน และคณะต่าง ๆ ตามกองทุนที่ได้จัดสรรงบประมาณให้

2. การตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ส ารองจ่าย ค่าใช้จ่ายรายเดือน และเอกสารที่มีการเคลียร์ เงินยืมในการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น

2.1 ค่าโทรศัพท์รายเดือน

2.2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

2.4 ค่าถ่ายเอกสารรายเดือน

2.5 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา

2.6 ค่าใช้จ่ายเนื่องในโอกาสพิเศษ งานพิธีหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณี

2.7 ค่าเลี้ยงรับรอง

2.8 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน

2.9 ค่าใช้จ่ายในงานพระราชทานปริญญาบัตร

2.10 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรม โครงการ และกีฬา

2.11 ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ

2.12 ค่าเบี้ยประชุมต่าง ๆ

2.13 ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินภายใน และแหล่งเงินภายนอก

2.13 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณนั้น ๆ

3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3.1 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ค าสั่งที่ 2327/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ต าแหน่ง กรรมการ ตรวจสอบเงินคงเหลือประจ าวัน วาระตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

3.2 คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ กองคลัง

3.3 กรรมการการบริหารความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงของกองคลัง

3.4 กรรมการตรวจสอบเงินทดรองจ่ายส่วนบริหาร

3.5 คณะกรรมการประกันคุณภาพ เฝ้าระวังความเสี่ยงของกองคลัง

3.6 คณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ การบริหารพัสดุ มหาวิทยาลัยพะเยา

3.7 คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี 2560

นางวรรณิภา เหล็กสิงห์
หัวหน้างานบัญชีเจ้าหนี้
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 054-466-666 ต่อ 1058

ภาระงาน
นางอรอุมา ขันตี
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 054-466-666 ต่อ 1052

ภาระงาน
นางสาวกรวรรณ ศรีมูล
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 054-466-666 ต่อ 1052

ภาระงาน
นางสาวปริศนา มวลเมี่ยง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 054-466-666 ต่อ 1052

ภาระงาน

นางกนกกาญจน์ อวิรุตม์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 054-466-666 ต่อ 1052

ภาระงาน
นางสาวอรพิน สุขเกษม
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 054-466-666 ต่อ 1059

ภาระงาน
นางสาวพรลภัส กุมารแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 054-466-666 ต่อ 1059

ภาระงาน
นางอนุรัตน์ ธุระเสร็จ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 054-466-666 ต่อ 1052

ภาระงาน


ประกาศ

ระเบียบ

แนวปฎิบัติ

ฟอร์มงานการเงินรับ/จ่าย


   UP_FIN 22 ใบคืนเงิน V.3   25/09/2019 - 09:29