ติดต่อเรา

กองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 054-466-666 ต่อ 1050-1059


เวลาในการให้บริการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยารศ.ดร.ชาลี ทองเรือง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารนางสาวอุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 054-466-666 ต่อ 1055

นางสาวสุคนธ์ ยากี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 054-466-666 ต่อ 1054