ติดต่อเรา

กองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 054-466-666 ต่อ 1050-1059

Email: upfinance@up.ac.th

Email: งานพัสดุ : pyo_procurement@up.ac.th


เวลาในการให้บริการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุเทน ธัชศฤงคารสกุล
รองอธิการบดีนางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 054-466-666 ต่อ 1054