งานงบประมาณ

หน้าที่ความรับผิดชอบ


  งบประมาณรายจ่าย   เงินเดือนและค่าตอบแทนประจำเดือน   สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร   สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

  สวัสดิการภายนอก   ค่าห้องพัก/ค่าไฟฟ้าหอพักบุคลากร   ทุนพัฒนาบุคลากร


ประกาศ

ฟอร์มงานงบประมาณ

แบบฟอร์มภาษี


การกู้เงินจากธนาคาร


สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร/รักษาพยาบาลแบบคำร้องต่างๆ