งานการเงินจ่าย


ด้านการจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

1. จัดทำเช็ค/ ข้อมูลการโอนเงิน เพื่อจ่ายชำระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยให้แก่ บุคลากร นิสิต ร้านค้า บริษัทฯ ห้างร้าน และบุคคลภายนอก

2. จัดทำเช็ค/ข้อมูลการโอนเงิน เพื่อจ่ายลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัย

3. ติดตามทวงถามลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัย

4. นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงภาษีหักณ ที่จ่ายที่จ่ายจากเงินเดือน และค่าตอบแทนของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ด้านงบประมาณ

1. นำเข้าข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยในระบบ ERP เพื่อให้ส่วนงาน สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานได้

2. นำเข้าข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนงานที่ได้รับอนุมัติจาก มหาวิทยาลัย ในระบบ ERP

3. รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยและของส่วนงาน

4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาล


นางสาวรัชนี หมั่นงาน
หัวหน้างานการเงินจ่าย
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 054-466-666 ต่อ 1057

ภาระงาน
นางสาวระพีพรรณ ปิงเมือง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 054-466-666 ต่อ 1057

ภาระงาน
นางสาวปาณิสรา วงค์ใหญ่
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 054-466-666 ต่อ 1056

ภาระงาน
นางสาวพรพรรณ ศรีปา
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 054-466-666 ต่อ 1057

ภาระงาน

นางสาวกาญจนา ทาทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 054-466-666 ต่อ 1057

ภาระงาน
นางสาวภัทรานิษฐ์ ผัดดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 054-466-666 ต่อ 1057

ภาระงาน

ประกาศงานการเงินจ่าย