งานบัญชี


1. ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีในใบส าคัญตั้งหนี้ (การเบิกจ่าย-การเคลียร์เงินยืม)

2. ตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารทางบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน ลายเซ็นผู้อนุมัติ

3. บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันแยกประเภท

4. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีที่ตรวจพบ

5. การบันทึกและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นงวด

6. จัดเก็บเอกสารทางการเงินให้เรียบร้อยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้

7. ให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานในเรื่องการเลือก รายการทางบัญชี

8. จัดทำรายงานสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเเละค านวณค่าเสื่อม/ค่าตัดจำหน่าย

9. จัดทำและตรวจสอบรายการตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ก่อนตัดออกจากระบบสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย

10. จัดส่งงบทดลองประจำและรายงานทางการเงินต่างๆ ให้แก่หน่วยงานที่ต้องการ

11. ตรวจสอบและจัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

12. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง

13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นางสาวอาจารี เสมอเชื้อ
รักษาการหัวหน้างานบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 054-466-666 ต่อ 1050

ภาระงาน
ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ ปิงจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 054-466-666 ต่อ 1050

ภาระงาน
นางสาวโสธญา เทพสืบ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 054-466-666 ต่อ 1050

ภาระงาน
นางสาวอำภาพร หมู่ก้อน
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 054-466-666 ต่อ 1050

ภาระงาน

นางสาวพัชรียา วังผา
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 054-466-666 ต่อ 1050

ภาระงาน
นางสาวเรณู สุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 054-466-666 ต่อ 1050

ภาระงาน
นางสาวปรียานุช สิทธิมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 054-466-666 ต่อ 1050

ภาระงาน
นางสาวแสงเทียน ราชคม
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 054-466-666 ต่อ 1050

ภาระงาน


นโยบายการบัญชี / มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงานงบทดลอง