งานบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ


  ตรวจสอบ และปรับปรุงรายการทางบัญชี จัดทำรายการทางการเงินของมหาวิทยาลัย


ระเบียบ

แนวปฎิบัติ