งานบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ


  ตรวจสอบ และปรับปรุงรายการทางบัญชี จัดทำรายการทางการเงินของมหาวิทยาลัย