เกี่ยวกับเรา กองคลัง

 • ประวัติหน่วยงาน

  งานการเงินและบัญชี เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา โดยได้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2542 ซึ่ง มีภารกิจในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตลอดจนการรับเงินค่าลงทะเบียนของนิสิต และเรื่องอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

            ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งได้แบ่งการบริหารงานเป็น 2 สำนัก คือ สำนักบริหาร และสำนักวิชาการ ในระหว่างนี้เป็นงานการเงินและบัญชีอยู่ในส่วนงานบริหารกลาง อยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วยงานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่ งานยานพาหนะ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกและงานถ่ายเอกสาร เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547 วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 8 สำนัก คือ

  1.สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
  2.สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  3.สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
  4.สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  5.สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  6.สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  7.สำนักวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร
  8.สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            ซึ่งส่วนงานบริหารกลางอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และส่วนงานบริหารกลางได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 9 งาน คือ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมและพิธีการ งานยานพาหนะ งานเอกสาร และร้านขายของที่ระลึกต่อมาในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัย ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา พ.ศ. 2550 โดยให้เปลี่ยนชื่อจาก วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา โดยให้มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เป็นองค์กรเบ็ดเสร็จในด้านการบริหารงานบุคคล วิชาการ และงบประมาณของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ในขณะนั้นสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ซึ่งงานการเงินและบัญชีได้เปลี่ยนโครงสร้างเป็นส่วนงานการคลังและพัสดุ อยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้ดูแล ต่อมาได้เปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตพะเยา เป็น มหาวิทยาลัยพะเยา  

  กองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา  เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและพัสดุ จึงได้แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการ ออกเป็น 6 งาน คือ

  1. งานธุรการและพัฒนาระบบ
  2. งานการเงินจ่าย
  3. งานการเงินรับ
  4. งานบัญชีการเงิน
  5. งานบัญชีเจ้าหนี้
  6.งานพัสดุ
  7.ร้านขายของที่ระลึก
  ต่อมาตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 1779/2556 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ได้ให้ร้านของที่ระลึก ย้ายมาสังกัด กองคลัง

            

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และภารกิจหลัก

 • วิสัยทัศน์ (Vision)


  ส่วนงานกองคลัง เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มุ่งเน้นให้บริการที่ดีแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยยึดหลักความถูกต้อง ซื่อสัตย์ ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้


  พันธกิจ (Mission)


  1.เป็นส่วนงานที่ให้บริการด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี ของมหาวิทยาลัย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้
  2.ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ดี รวดเร็ว เกิดความคล่องตัว ถูกต้องตามระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้ ให้กับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  3.ทำหน้าที่ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
  4.ทำหน้าที่กำกับดูแล และควบคุมงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ให้เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน และโครงการในแผนปฏิบัติการ

  เป้าประสงค์ :


  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการคลังและพัสดุอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ สนับสนุนงานด้านการบริหารและงานด้านวิชาการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
  2. เพื่อควบคุมงบประมาณให้มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน และโครงการในแผนปฏิบัติการ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
  3. ควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทันเวลาและให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
  4. จัดทำระบบบัญชี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ
  5. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การบัญชี และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

  ภารกิจหลัก :


  ด้านการให้บริการ

  มุ่งเน้นการให้บริการทางด้านการเงิน การบริหารงบประมาณและพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นหน่วยงานที่ให้คำแนะนำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน การบัญชีและระบบการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย

  ด้านการบริหารจัดการ

  มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในส่วนงานการคลังและพัสดุให้มีความรู้ ความสามารถ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

  ด้านการเงินและงบประมาณ

  มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โปร่งใส และตรวจสอบได้

  ด้านการประกันคุณภาพ

  มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการประกันคุณภาพ ภายในการทำงานด้านต่าง ๆ ของส่วนงานการคลังและพัสดุ