ตารางการติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561 (ITA)


เครื่องมือและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน การดำเนินงาน เอกสารที่ปรากฎ
EB3(1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. มีลักษณะเป็นรายงาน

2. มีเนื้อหาแสดงถึงผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

   - ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง

   - ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

3. มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

- เอกสารการรายงานผลการวิเคราะห์


- การเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

EB3(2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย

2. มีกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย วิธีการขั้นตอน และผู้ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

     - การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

     - การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

     - การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3. มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

- 1.เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง


- 2.กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย วิธีการขั้นตอน และผู้ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ

     - การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


     - การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ


     - การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา


3. มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

EB3(3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน ดังนี้

1. เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในแต่ละช่องทาง ดังนี้

- ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ)

- ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน(link)

- การปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน (ภาพถ่าย)

- ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ)


- ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน (link)


- การปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน (ภาพถ่าย)
EB3(4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้

2. มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

     - ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง

     - วงเงินงบประมาณ

     - ราคากลาง

     - วิธีการซื้อหรือจ้าง

     - ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

     - ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

     - เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

- Link ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th


- ที่เว็บไซต์ http://www.finance.up.ac.th/Main/supply.aspx


และเอกสาร