ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวครั้งที่ 6(6/2562) วันจันทร์ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562


ที่มา : pichai.cha วันที่ 08/07/2019 11:37