ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวครั้งที่ 2(2/2562) วันจันทร์ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ที่มา : pichai.cha วันที่ 18/02/2019 16:26