ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวครั้งที่ 46(7/2561) วันศุกร์ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561


ที่มา : pichai.cha วันที่ 12/10/2018 16:38