ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวครั้งที่ 45(6/2561) วันศุกร์ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561


ที่มา : pichai.cha วันที่ 07/09/2018 09:34