Financial Document Tracking

ระบบติดตามเอกสารการเงิน มหาวิทยาลัยพะเยา

E-doc

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

Finance Services


E-Salary

ลาออนไลน์

จองห้องประชุม

ระบบต้นทุนต่อหน่วย มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
แนวปฏิบัติ และหนังสือเวียน

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือประกอบการเบิกจ่าย

คู่มือระบบ ERP

ยินดีต้อนรับค่ะ


ท่านสามารถเข้าไปติดต่อกลุ่มงานที่ท่านต้องการได้เลยค่ะ

  การจัดซื้อ/จัดจ้าง

   ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ระเบียบ ข้อบังคับ

ข่าวประชาสัมพันธ์คำสั่ง

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ม.พะเยารายงานงบทดลองภาพกิจกรรม
VDO