ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง สอบราคาเช่ารถตู้ราคาไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถของวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 08-18-2017

 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง สอบราคาเช่ารถตู้ราคาไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถของวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

  ราคากลาง เช่ารถตู้ราคาไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถของวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

 คุณลักษณะเฉพาะ