ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน 236 รายการ (จำนวน 15 ชุด) ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 08-21-2017


 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน 236 รายการ (จำนวน 15 ชุด) ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  ราคากลาง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน 236 รายการ (จำนวน 15 ชุด) ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 รายละเอียดวัสดุ

 บัญชีแสดงวัสดุ