ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 08-18-2017

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  ราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีสอบราคา

 คุณลักษณะเฉพาะ