ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 30 เครื่อง) ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 04-24-2017


  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 30 เครื่อง) ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  ราคากลาง จัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 30 เครื่อง) ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์


  แบบใบเสนอราคาซื้อ