ประกาศจ้างออกแบบกลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือก

วันที่ 01-09-2017


1.ราคากลางการจ้างออกแบบ1-2560

2. ประกาศและเอกสารจ้างคัดเลือกออกแบบ1-2560n

3.รายละเอียดการจ้างออกแบบ1-2560