ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (การจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุ้นหายใจ จำนวน 1 รายการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์)

วันที่ 09-07-2016

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2559 การจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุ้นหายใจ จำนวน 1 รายการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์