ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (หุ่นจำลองผู้ใหญ่ วิกฤต ควบคุมด้วย Laptop Computer และ จอ Virtual Monitor แสดง Vital Sign จำนวน 1 ชุด) ของคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 08-19-2016

  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (หุ่นจำลองผู้ใหญ่ วิกฤต ควบคุมด้วย Laptop Computer และ จอ Virtual Monitor แสดง Vital Sign จำนวน 1 ชุด) ของคณะพยาบาลศาสตร์

  ราคากลาง งานจัดซื้อเครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการสอบราคา

  แบบใบเสนอราคาซื้อ

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
หุ่นจำลองผู้ใหญ่ วิกฤต ควบคุมด้วย Laptop Computer และ จอ Virtual Monitor แสดง Vital Sign จำนวน 1 ชุด