ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 17 ชุด (วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 206 รายการ) ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 09-04-2015

1. ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 17 ชุด (จำนวน 206 รายการ)

2. ราคากลาง และรายการวัสดุการศึกษา จำนวน 17 ชุด 

3. แบบใบเสนอราคาราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 17 ชุด

  - รายการวัสดุการศึกษา (วัสดุวิทยาศาสตร์) ชุดที่ 1  รายการที่ 1-12

  - รายการวัสดุการศึกษา (วัสดุวิทยาศาสตร์) ชุดที่ 2 รายการที่ 13-19

   - รายการวัสดุการศึกษา (วัสดุวิทยาศาสตร์) ชุดที่ 3 รายการที่ 20-27

  - รายการวัสดุการศึกษา (วัสดุวิทยาศาสตร์) ชุดที่ 4 รายการที่ 28-36

  - รายการวัสดุการศึกษา (วัสดุวิทยาศาสตร์) ชุดที่ 5 รายการที่ 37-47

  - รายการวัสดุการศึกษา (วัสดุวิทยาศาสตร์) ชุดที่ 6 รายการที่ 48-58

  - รายการวัสดุการศึกษา (วัสดุวิทยาศาสตร์) ชุดที่ 7 รายการที่ 59-76

  - รายการวัสดุการศึกษา (วัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 8 รายการที่ 77-93

  - รายการวัสดุการศึกษา (วัสดุวิทยาศาสตร์) ชุดที่ 9 รายการที่ 94-110

  - รายการวัสดุการศึกษา (วัสดุวิทยาศาสตร์) ชุดที่ 10 รายการที่ 111-119

  - รายการวัสดุการศึกษา (วัสดุวิทยาศาสตร์) ชุดที่ 11 รายการที่ 120-127

  - รายการวัสดุการศึกษา (วัสดุวิทยาศาสตร์) ชุดที่ 12 รายการที่ 128-146

  - รายการวัสดุการศึกษา (วัสดุวิทยาศาสตร์) ชุดที่ 13 รายการที่ 147-159

  - รายการวัสดุการศึกษา (วัสดุวิทยาศาสตร์) ขุดที่ 14 รายการที่ 160-169

  - รายการวัสดุการศึกษา (วัสดุวิทยาศาสตร์) ชุดที่ 15 รายการที่ 170-186

  - รายการวัสดุการศึกษา (วัสดุวิทยาศาสตร์) ชุดที่ 16 รายการที่ 187-196

  - รายการวัสดุการศึกษา (วัสดุวิทยาศาสตร์) ชุดที่ 17 รายการที่ี 197-206