ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 24 ชุด (วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 217 รายการ) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 07-16-2015

1. ประกาศสอบราคาวัสดุการศึกษา จำนวน 24 ชุด  

2. ราคากลางวัสดุการศึกษา

3. ภาพประกอบวัสดุการศึกษา  

4. ใบเสนอราคาซื้อ

5. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

- แบบรายการวัสดุการศึกษา ชุดที่ 1 

- แบบรายการวัสดุการศึกษา ชุดที่ 2

- แบบรายการวัสดุการศึกษา ชุดที่ 3

แบบรายการวัสดุการศึกษา ชุดที่ 4

- แบบรายการวัสดุการศึกษา ชุดที่ 5 

- แบบรายการวัสดุการศึกษา ชุดที่ 6 

- แบบรายการวัสดุการศึกษา ชุดที่ 7 

- แบบรายการวัสดุการศึกษา ชุดที่ 8 

- แบบรายการวัสดุการศึกษา ชุดที่ 9 

- แบบรายการวัสดุการศึกษา ชุดที่ 10 

- แบบรายการวัสดุการศึกษา ชุดที่ 11 

- แบบรายการวัสดุการศึกษา ชุดที่ 12 

- แบบรายการวัสดุการศึกษา ชุดที่ 13 

- แบบรายการวัสดุการศึกษา ชุดที่ 14 

- แบบรายการวัสดุการศึกษา ชุดที่ 15 

- แบบรายการวัสดุการศึกษา ชุดที่ 16 

- แบบรายการวัสดุการศึกษา ชุดที่ 17 

- แบบรายการวัสดุการศึกษา ชุดที่ 18 

- แบบรายการวัสดุการศึกษา ชุดที่ 19 

- แบบรายการวัสดุการศึกษา ชุดที่ 20 

- แบบรายการวัสดุการศึกษา ชุดที่ 21 

- แบบรายการวัสดุการศึกษา ชุดที่ 22 

- แบบรายการวัสดุการศึกษา ชุดที่ 23 

- แบบรายการวัสดุการศึกษา ชุดที่ 24