ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จ้างออกแบบกลุ่มอาคารสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีการคัดเลือก

วันที่ 07-07-2015

1.ประกาศจ้างออกแบบกลุ่มอาคารสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยพะเยา

2. รายละเอียดประกอบการจ้างออกแบบ

3. ราคากลางจ้างออกแบบ

4. แบบใบเสนองาน

5. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง