ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้เสนองานที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในเรื่องการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่น รายการสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (แบบรวมศูนย์) ของมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 01-30-2015

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เสนองานที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติฯ