ประกาศผลการจำหน่ายครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 8 รายการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 12-26-2014

 1. ประกาศผลการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 8 รายการ